Урок № 5. Практична робота (домашнє завдання)

Практична робота.

Аналіз виробів

Практична робота № 1.

Завдання 1. Уважно прочитайте завдання і зверніть увагу на конструктивні переваги й недоліки двигунів, які представлені в третьому рядку таблиці Горського.

В основі третього рядка двигунів таблиці Горського показано гвинт. Принцип дії таких двигунів заснований на тому, що струмінь води чи гасу, рухаючись паралельно до осі гвинта, відбивається від його лопаток, у результаті чого утворюється реактивна сила, яка обертає вал двигуна. Уперше такий гвинт використав Архімед — він пропонував його обертати й завдяки цьому подавати воду — ви­користовувати гвинт як насос.

Ідея Архімеда втілена в сучасних гідроелектростанціях, з тією лише різницею, що гвинт не обертають, а подають на його лопатки воду, і він сам обертає вал двигуна.

Наступною клітинкою в цьому рядку є багатоступінчата турбіна (корабельна турбіна Лаваля). Перевага цього двигуна над ідеєю гвинта Архімеда полягає в тому, що в таких турбінах навіть за малих швидкостей пар віддає всю свою кінетичну енергію.

Наступна клітинка таблиці розкриває проект двигуна, в яко­му використовується енергія вітру. Млини з вітряками, в яких використовували гвинт, відомі ще до нашої ери, але проблема та­кої конструкції полягала в тому, що вітер не є постійним джере­лом енергії. Отже, конструкторам потрібен постійний вітер, який завжди напоготові.

Розв’язок проблеми знайшли в тому, що вітер почали штучно створювати. Це добре видно із зображення в клітинці «Проект електростанції майбутнього». Легкий гвинт, як відомо, здатен обертатися під дією конвекційного потоку теплого повітря, яке створюється гасовою (керосиновою) лампою. Так ось в Іспанії ві­тер почали створювати незвичайним способом. Була запропоно­вана установка з прозорим піддашком біля основи. Сонце нагрі­вало повітря під дашком, і повітря з більшою швидкістю ніж зовні рухалось по трубі вгору, розкручуючи ротор вітродвигуна.

Остання клітинка в даному рядку таблиці порожня. За логі­кою наведеної класифікації її повинен займати двигун із будо­вою, яка працює за принципом гвинта, та джерелом енергії — електрорушійної сили, спрямованої паралельно осі гвинта. Автор таблиці вважає, що беззаперечного претендента, який би широко використовувався в техніці, на вказане вільне місце не існує.

Ви згодні із думкою автора? Чи існує альтернатива такому дви­гуну на сьогоднішній день? Чи можливо віднайти в технічних ви­даннях, джерелах Інтернет-ресурсів інформацію про реально дію­чий двигун, його конструкцію?

Поміркуйте над цими запитаннями та спробуйте заповнити по­рожню клітинку таблиці. Можна запропонувати власний проект (ідею) двигуна, який би відповідав наведеній класифікації таблиці.

Практична робота № 2

Завдання 2. На основі виконаних замальовок образу майбут­нього виробу чи клаузури здійсніть аналіз вашого виробу (або про­екту в цілому), працюючи за таким алгоритмом:

а) визначте недоліки проекту та випишіть їх окремо;

б) перерахуйте позитивні сторони вашого проекту (майбутнього виробу);

в) складіть план дій, за яким ви врахуєте або усунете недоліки вашого виробу та скористаєтесь перевагами вашого проекту;

г) обговоріть ваш план дій зі своїм товаришем за партою. Уважно вислухайте його зауваження чи пропозиції і, відповідно, ознайомившись із його проектом, обговоріть його план дій.

д) зробити підсумок практичної роботи, мотивувати його.

Практична робота №2

Практична робота 2. Програмування кнопок. Об’єкти: форма, текстове поле, зображення, кнопка

Хід роботи

Завдання 1.

1.Створити проект форма якого містить малюнок, і при натисненні на кнопку «Збільшити» розміри малюнку збільшуються (імітується ефект наближення малюнку), а при натисненні на кнопку «Зменшити» — зменшуються (ефект віддалення).

При створенні форми використати такі об’єкти та їх властивості:

—    Form1, Image1, CommandButton1, CommandButton2.

—    Width, Height (ширина та висота малюнку)

—    Top, Left (відстань об’єкту  від верхнього та лівого краю форми відповідно)

2.Кнопку CommandButton1 (збільшення) запрограмувати таким чином:

Private Sub Command1_Click()

Image1.Width = Image1.Width + 100

Image1.Height = Image1.Height + 100

Image1.Top = Image1.Top – 17

Image1.Left = Image1.Left – 17

End Sub

 

3.Кнопку CommandButton2 (зменшення) запрограмувати аналогічно. Код програми записати в зошит.

4.Створити файл з розширенням  .exe.

 

Завдання 2.

  1. 1. Створити проект, форма якого імітує реєстрацію користувача на сайті. Форма повинна містити два текстових поля для введення даних, а також дві кнопки, які підтверджують реєстрацію та скасовують введені дані.
  2. 2. При успішному проходженні реєстрації зовнішній вигляд форми змінюється таким чином (рис.3). Якщо користувач хоче повторно ввести дані, то необхідно натиснути кнопку «Скасування». Після цього текстові поля очищуються і з’являється можливість повторно ввести інформацію (рис.2)

  1. 3.

    При програмування кнопок використати такі об’єкти та їх властивості:

—          Form1, Label1, Label2, Label3, Text1, Text2, CommandButton1, CommandButton2

—          Caption, Visible, Text

Приклади застосування:

—          Label1.Caption = «Ви зареєстровані»

—          Text1.Text = “  “

—          Label1.Visible = False