Програмування мовою Pascal. Урок №1 (продовження)

4. Робота зі змінними.

Тип

Діапазон

Byte

0..255

Shortint

-128..127

Integer

-32768..32767

Word

0..65535

Longint

-2147483648..2147483647

Real

2.9 * 10-39..1.7*1038

Single

1.5*10-45..3.4*1038

Double

5.0*10-324..1.7*10308

Real

2.9 * 10-39..1.7*1038

Single

1.5*10-45..3.4*1038

Double

5.0*10-324..1.7*10308

Boolean

true, false

string

Рядок – це послідовність символів

Оголошення змінних (виділення памяті):

var      a, b: integer;

Q: real; s1, s2: string;

 

Математичні функції

Pascal

Математичний вигляд

+, -, *, /

Додавання, віднімання, множення, ділення

ABS(x)

|x|

Cos(x)

Cos(x)

Exp(x)

ex

SQR(x)

X2

Arctan(x)

Arctg(x)

Sin(x)

Sin(x)

Ln(x)

Ln(x)

A div B

Ціла частина від ділення A на B

A mod B

Остача від ділення A на B

SQRT(x)

корінь квадратний

INT (x)

Задає цілу частину числа (дійсного), int(5.2)=5.0

TRUNC(x)

Відкидання дробової частини

FRAC(x)

Задає дробову частину числа

ROUND (x)

Заокруглення числа х

RANDOM(X)

Випадкове число від 0 до Х (просто RANDOM – від 0 до 1)

ORD(s)

Визначає код символу в кодовій таблиці

СHR(N)

Знаходить символ, код якого N

SUCC(S)

Визначає символ, наступний за символом S

PRED(S)

Визначає символ, що передує символу S

UPCASE(s)

Перетворює малі англійські літери в великі

Randomize

Випадкові числа, що не повторюються при наступному запуску

ODD(X)

True, якщо число х непарне, False, якщо – парне.

Exp(b*ln(A))

Ab

Мова програмування Pascal. Урок №1.

1. Основні поняття.

Програма – це алгоритм, записаний мовою програмування набір команд для комп’ютера

Команда – це опис дій, які повинен виконати комп’ютер.
Наприклад:
звідки отримати вихідні дані?
що потрібно з ними зробити?

Мови програмування:
Машинно-орієнтовані (низького рівня) – кожна команда мови відповідає одній команді процесора (асемблер)
Мови високого рівня – наближені до реальної (англійської) мови, легше сприймаються людиною.

2. Структура програми мовою Pascal.

program <ім’я програми>;
const …;        {константи}
var …;          {змінні}
begin
… {основна програма}
end.

Задача 1. Створити програму для обчислення виразу

де с=15, а значення х вводиться з клавіатури.

program My_first_program;
const с=15;                            {константа}
var x:integer; y:real;               {змінні}
Begin                                     {основна програма}
Writeln(‘Введіть значення х=’);
Readln(x);
Y:=(5+x)/(3*c);
Writeln(‘Відповідь y=’,y);
end.

3. Правила створення імен програм, констант та змінних.

Імена можуть містити:
— латинські букви (A-Z) (великі та малі не відрізняються)
— цифри
— знак підкреслення  _

Імена НЕ можуть містити:
— українські букви
— пропуски
— дужки, знаки +, =, !, ? та ін.

Домашнє завдання №3. Мова програмування Pascal.

Домашнє завдання

Завдання І (написати програму)

1.     2.   3.         4.

5.    6.  7. 8.

Завдання ІІ (написати програму)

1. Знайти площу кільця між колами з радіусами R1 і R2, R1<R2 за фор­мулою S=π(R22-R12).

2. В рядку S символів, на сторінці R рядків. Скільки символів в книжці, у якої N сторінок? За скільки хвилин учень прочитає книгу, якщо він одну сторінку читає за T хвилин?

3. Обчислити суму арифметичної прогресії за заданими першим A1 і останнім AN членами, кількістю елементів N за формулою .

4. Дано гіпотенузу c і катет a прямокутного трикутника. Знайти другий катет за формулою

5. Відома довжина кола L. Знайти радіус кола і площу круга, обмеженого цим колом.

6. Обчислити N-ий член геометричної прогресії за першим елементом B1 і знаменником g за формулою .

7. Обчислити середнє геометричне трьох заданих чисел за формулою .

8. Дано два катети прямокутного трикутника R і T. Знайти гіпотенузу.

9. Відома площа круга S, визначити радіус замикаючого цей круг кола і довжину кола.

10. Середньостатистичний українець з’їдає за місяць S кг сала і C кг  цибулі. Скільки сала і цибулі він з’їдає за N років життя?

11. Відомий радіус кола R, визначити довжину кола L і площу круга S, обмеженого цим колом.

12. Знайти площу рівнобічної трапеції з основами A і В, висотою Н за формулою .

13. Обчислити середнє арифметичне N заданих чисел.

14. Підприємство поклало в банк на депозитний рахунок суму в S тисяч під 40 % річних. Яку суму зніме підприємство у кінці року.

15. Визначити, яку платню одержить на фірмі робітник за визначену роботу, якщо йому нараховано S гривень, а податок становить 20 %.

16. У класі — N учнів, з них М — хлопці. Знайдіть співвідношення у відсотках кількості хлопців та кількості дівчат у цьому класі.

 

№ з/п

№ завдання

І

ІІ

1.

1, 2

1, 8

2.

2, 3

2, 9

3.

3, 4

3, 10

4.

4, 5

4, 11

5.

5, 6

5, 12

6.

6, 7

6, 13

7.

7, 8

7, 14

8.

8, 1

8, 15

9.

1, 7

9, 16

10.

2, 8

10, 1

11.

3, 5

11, 2

12.

4, 6

12, 3

13.

5, 1

13, 4

14.

6, 2

14, 5

15.

7, 4

15, 6

16.

8, 3

16, 7