Урок №6. Практична робота

Розробка реферату з теми проекту.

Послідовність виконання роботи:

 1. Використовуючи мережу Інтернет або систематичні каталоги бібліотеки знайдіть початкові джерела на основі яких можна компонувати реферат:  Інтернет-ресурси, довідники, книги, та інші публікації  з теми дослідження;
 2. Підготуйте комп’ютер до збирання та обробки даних (створіть на Робочому столі відповідні документи);
 3. Здійсніть збір необхідної інформації в інтернеті використовуючи ключові слова проекту
 4. Проведіть аналіз та компоновку зібраних матеріалів.
 5. Проведіть остаточне редагування тексту творчого реферату з теми проекту.
 6. На основі змісту реферату напишіть вступ та висновки.
 7. Складіть списки використаних джерел, здійсніть оформлення реферату.

Теми рефератів:

 1. Apple – історія розвитку.
 2. Робота зі звуком в Microsoft Power Point.
 3. Нейрокомпьютери.
 4. Кібернетика.
 5. Монітори.
 6. Принтери.
 7. Цифрові фотокамери.
 8. Криптологія.
 9. Все про комп’ютерну мишу.
 10. Сучасні джерела світла.
 11. Енергозберігаючі технології.
 12. Комп’ютерна графіка.
 13. Комп’ютерне моделювання.
 14. Графічний дизайн.
 15. Ландшафтний дизайн.
 16. Дизайн оточуючого середовища.

Вимоги до оформлення рефератів:

 • Реферат друкується на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 1.8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє та нижнє — по 20 мм.
 • На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, дисципліну, тему, клас, прізвище й ініціали учня та викладача.
 • Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти. Заголовки розділів необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.
 • Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.
 • Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому кутку сторінки без крапки.
 • Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1., 2., 3.
 • У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3.
 • Таблиці та малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер малюнку, розділені крапкою. Наприклад: малюнок 1.5. Кожний малюнок повинен мати назву. Слово “малюнок”, його номер і назву розміщують під малюнком таким чином:

Малюнок 1.5. Організаційна схема управління (без крапки в кінці).

 • Список використаних джерел складається окремо для використаної літератури та Інтернет-джерел. В кожній частині використовується алфавітний порядок джерел. Нумерація суцільна.

Стандарт оформлення списку використаних джерел


Література

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Афанасьев В.В., Василько О.Н. Расчёты на программируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат., 1992. – 190 с.

Василенко М.В.Теорія інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с.

Меліков А.З., Іванов В.М., Рюмін Н.А. Математичні моделі багатопотокових систем обслуговування. – К.: Техніка, 1998. – 265с.

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированых производств / Л.А.Сидоров, Л.В. Адамович, В.Т.Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.И. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.

П’ять і більше авторів

Системный анализ / Н.И. Белоус, Е.И. Вишняков, В.Ю.Левин и др. – М.: Экономика, 1995. – 620с.

Багатотомні видання

Історія України: у 8 т. – Т. 2. – К.: Основи, 2004. –  530с.

Перекладені видання

Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

Збірник наукових праць

Вычислительная и прикладная математика. Сб. науч. раб. – К.: Либідь, 1996. – 85 с.

Статті з журналів, інших часописів

Нижник Н.Р. Синергетично — рефлексивна модель соціальної самоорганізації та управління // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2003. — № 3. – С.5-14.

Енциклопедії

Юридична енциклопедія: у 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шученко (голова ред. кол.) та ін. – К.: «Українські енциклопедії», 2001. – Т. 3. – 530с.

Інтернет-ресурси

Исследовано в России / Моск. физ.-техн. ин-т. — Электрон. журн.: многопредмет. науч. журн. — http://zhumal.mipt. rssi.ru

Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б‑ка, Центр правовой информации. 2005–2007. http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html

Электронный каталог ГПНТБ России: база данных. — : http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*