Домашнє завдання для 11-Б з інформатики!!!

Case

1. Максимальні неперервні інтервали роботи за комп’ютером для дітей орієнтовно такі: 6-8 років — 15 хв, 9-11 років — 30 хв, 12-15 років — 45 хв, 16-17 років — 60 хв. Сюжет алгоритму: комп’ютер запитує вік та час, уже проведений за комп’ютером, і повідомляє, скільки хвилин залишилося до закінчення сеансу роботи.

2. На станції є бензин кількох марок і з різною ціною. Клієнт вибирає марку бензину і називає кількість літрів. Обчислити вартість бензину.

3. Задайте відстані до міст А, В, С, D. Нехай на 100 км потрібно 7 л бензину. Комп’ютер запитує про пункт призначення (треба бу­де ввести одну букву) і повідомляє про необхідну кількість бензину.

4. Оплата міжміської телефонної розмови залежить від відстані. Складіть орієнтовну таблицю цін за 1 хв розмови з трьома містами. Задум: комп’ютер запитує першу літеру назви міста, повідомляє про тривалість розмови і суму до оплати.

 

IF

1. Дві точки на площині А (X1 ,Y1 ) і В (X2 ,Y2 ) задано своїми координатами.  Перевірити, чи лежать ці точки в одній  координатній чверті.
2. Комп′ютер визначає в якому агрегатному станi перебуває вода. Користивач задає тем-пературу води, а ЕОМ друкує: «РIДКИЙ СТАН», «ТВЕРДИЙ СТАН» чи “ГАЗОПО-ДIБНИЙ СТАН».

3. Скласти програму виконання арифметичної операції +, -, *, / над числами а та b залежно від натиснутої клавіші (1, 2, 3, 4).
4. Дано три дійсні числа. Написати програму, яка визначає середнє геометричне цих змінних, якщо вони відмінні від нуля та середнє арифметичне в протилежному випадку.
5. Координатами задано дві точки на площині (x1,y1,x2,y2 — координати). Написати програму, яка визначає, яка з точок знаходиться далі від початку координат.
6. За рейтинговою системою оцінка визначається таким чином: якщо загальний бал учня становить не менше 92% від максимального, то виставляється оцінка 12, якщо не менше 70%, то – оцінка 8, якщо ж не нижче 50%, то – оцінка 5, в інших випадках – оцінка 2. Визначте оцінку учня, якщо він набрав N балів, а максимальне значення загального балу становить S.

7. Якщо сума трьох попарно різних чисел x, y, z є меншою за одиницю, то менше з х та у замінити півсумою y і z, інакше – більше з x та z замінити на у3.

8. Задано два числа x та у:

а) перевірити чи ділиться х на у без остачі або чи ділиться у на х без остачі

б) значення х та у обидва парні або непарні.

4. За чотирицифровим цілим числом визначити:

а) чи є сума його цифр парною;

б) чи є воно «щасливим» (сума перших двох цифр дорівнює сумі двох останніх — 3746);

в) чи є воно паліндромом (читається зліва направо і справа наліво однаково — 2992);

г) чи збігаються його перша і друга частини (4545).

 

Цикли

1. Знайдіть та виведіть на екран суму та добуток чисел від 1 до n, кратних 3. Ввести п із клавіатури.
2. Число а підносять до квадрата, а результат збільшують на 1. Цю операцію виконують 4 рази.
3. Написати програму, яка знаходить суму додатніх чисел, які більші за 20, менші за 100, кратні трьом та закінчуються на 2, 4 або 8.
4. Знайти значення функції y=cos(2x) на проміжку [-1,1] з кроком 0,25 і обчислити середнє арифметичне від’ємних чисел